Thursday, October 11, 2007

आज वेळ नाही....

आज वेळ नाही....
अमाप सुख आहे सगळ्यान्च्याच
पदरात पण ते अनुभवयला
आज वेळ नाही.....

आईच्या अन्गाईची जाणिव आहे
पण आईला आज
'आई' म्हणायलाच वेळ नाही.....

सगळी नाती संपवुन झालीत
पण आज त्या नात्यान्ना
पुरायलाही आज वेळ नाही.....

सगळ्यान्ची नाव मोबाईल मध्ये सेव आहेत
पण प्रेमाचे चार शब्द
बोलायलाही आज वेळ नाही.....

ज्या पोराबाळान्साठी मेहनत दिवस-रात्र करतात
त्यान्च्याकडे क्षणभर
बघायलाही आज वेळ नाही....

सान्गेल कोण कशाला दुस-याबद्द्ल
जेव्हा ईथे स्वतःकडेच
बघायला वेळ नाही......

डोळ्यावर आलीये खुप झोप
पण आज कोणाकडे
झोपयलाही वेळ नाही.....

ह्रुदयात वेदनान्चा पुर वाहतोय
पण त्या आठवुन
रडायलाही वेळ नाही....

परक्यान्ची जाणिव कशी असेल
जर ईथे आपल्याच माणसान्साठि वेळ नाही...

आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी चाललेल्या
या संघर्षात जरा माग वळुन
पहायलाही वेळ नाही........

अरे जीवना तुच सान्ग
जगण्यासाठीच चाललेल्या या धावपळीत
जगायलाच आज वेळ का नाही?

9 Comments:

Blogger Prashant........ said...

hey thanks a lot for ur comment on musicologistic.blogspot.com....hope that my blog proces to be useful one for u.......

October 13, 2007 at 9:52 AM  
Blogger Nilay said...

chan aahet sagalyach kavita... but kuthetari it arouses deep sad feeling... write me nilay.muley at gmail.com

October 16, 2007 at 5:59 AM  
Blogger शिरीष said...

दिपांजली
सध्याच्या जीवनाच हे सार आहे.ऎहीक सुखांच्या मागे
पळण्यातच वेळ जातो पण शेवटी हाती काय लागत?
मृगजळाच्या मागे लागून काय फायदा?
हे समजत तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते
जिंदगी के सफर मे जो गुजर जाते है वो मकाम
फिर नही आते वो फिर नही आते.

October 17, 2007 at 5:42 PM  
Blogger Gopal said...

Awesome.
Looks like the gr8 writer hnnnnnnnnnnnnnnn......................

October 18, 2007 at 8:31 PM  
Anonymous rohini said...

hey..landed here accidentally..
seeing tis kinda blog for the first time..which language is it written in? seems similar to hindi..

October 20, 2007 at 5:42 AM  
Blogger Varun Nagwekar said...

Hey Deepa, thanks for visiting my blog and commenting on it.
I wish I could read your blog too, but I do not prefer to read the marathi language (even though I am a Maharashtrian!!) Yeah I know what you are thinking, shame on me, but I think thats the result of studying in an convent school.
Thanks,
Varun

October 20, 2007 at 5:54 AM  
Blogger enjoy said...

HI I VERY LIKE THIS POEM AND AGREE WITH THIS POEM.
I DON'T KNOW BUT THIS POEM IS HEARTLY TOUCHING.

November 11, 2007 at 11:24 PM  
Blogger katha-gyan said...

Khupach chaan poem lihales tu ..... khupach awadla mala

July 23, 2009 at 8:11 PM  
Blogger khupach chan...it is real fact said...

khupach chan...it is real fact

September 29, 2010 at 12:25 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home