Wednesday, September 26, 2007

प्रेमात पडलं की

प्रेमात पडलं की सारेच जण
कविता करायला लागतात
खरं सांगायचं तर थोडसं
वेड्यासारखंच वागतात.

यात काही चुकीचं नाही
सहाजिकच असतं सारं
एकदा प्रेमात पडलं की
उघडू लागतात मनाची दारं

मनातल्या भावना अलगद मग
कागदावरती उतरतात
डोळ्यांमधील आसवंसुद्धा
शब्द होऊन पसरतात

रात्रंदिवस तिचेच विचार
आपल्याला मग छ्ळू लागतात
न उमजलेल्या बरयाच गोष्टी
तेव्हा मात्र कळू लागतात.

डोळ्याशी डोळा लागत नाही
एकाकी रात्री खायला उठतात
ओठांपाशी थांबलेले शब्द
कवितेमधून बाहेर फुटतात

गोड गोड स्वप्नं बघत मग
रात्र रात्र जागतात
प्रेमात पडलं की सारेच जण
कविता करायला लागतात......

4 Comments:

Blogger Monojoy™ ® said...

Thanks for the suggestion.

September 27, 2007 at 8:31 AM  
Blogger Bala said...

thanks for the blogadda. wil give it a try.

September 27, 2007 at 10:41 AM  
Blogger Seena said...

thanks for your suggestion..have added my blog to blogadda..

September 27, 2007 at 12:19 PM  
Blogger Green thumb said...

Hi Deepanjali,
Thanx for visiting Indiagarden. You have an interesting blog, and as I know a smattering of Marathi, having spent 2 years working as a Doctor in Pune, I can appreciate your writings.

September 28, 2007 at 2:05 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home