Friday, July 20, 2007

तुझ मन, माझ मन

तुझ मन, माझ मन एकमेकांशी जुळु दे, मैत्री नावाचं नवं नातं मनी आपल्या रुळू दे.... मैत्री तुझी माझी.... तुझ्या मनाला मझ्या मनाचा रस्ता छान कळू दे मैत्रीच्या नात्याने दोघांचीही मग ओंजळ पूर्ण भरुदे.... नातं मैत्रीचं मैत्री म्हणजे तुझ मन आपोआप मला कळण मैत्री म्हणजे माझ्या मनाचं नातं तुझ्या मनाशी जुळणं.... मैत्री.... मैत्री म्हणजे, आपल्या विचांरात सतत कुणीतरी येण असतं मैत्री म्हणजे, न मागता समोरच्याला भरभरुन प्रेम देण असतं.... गंध मैत्रीचा...... मैत्रीचं नातचं नाजूक फुलासारखं अलगत फुलणारं आणि एकदा फुलुन आल की जन्मभर गंध देत झुलणारं....... मित्र... केव्हातरी,कुठेतरी मन होत हळूवारं मित्राकडे उघडतं मगं आपल्या भावनांच दार आपण होत जातो भरुन भरुन व्यक्त समोरची व्यक्ती ऎकत असते तेव्हा आपलच म्हणणं फक्त सलाम मैत्रीला..... मैत्री या शब्दावरचं माझं मनापासून प्रेम आहे आणि तुझसुध्दा अगदी माझ्यासारखं सेम आहे.... बात मैत्रीची... तुझ्याशी मैत्री म्हणजे वेगळीच बात आहे, कारण.. सुख आणि दुःखात आपल्या दोघांची साथ आहे....... चांदण मैत्रीचं... मैत्रीचं

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home